VEDTEKTER

FOR

BOLIGSAMEIET GATUTUNET

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 19. november 2018. Sist endret 21. september 2021.


1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

1-1 Navn og formål.


(1) Sameiets navn er Boligsameiet Gatutunet.


(2) Sameiets formål er å ivareta seksjonseierens fellesinteresser og administrasjon av eiendommen

gnr. 4, bnr. 253 i Rygge kommune.


1-2 Forretningskontor


(1) Forretningskontor er i Moss kommune.


2 EIENDOMMEN


2-1 Sameiet


(1) Sameierne eier bebyggelsen og eiendommen til gnr 4, bnr 253 i Rygge kommune i felleskap (sameie).


(2) Sameiet består av 44 boligseksjoner


Den enkelte bruksenhets avgrensning med hoveddel, eventuelle tilleggsdeler, formål og sameiebrøk fremgår av seksjoneringsbegjæring og eventuelle senere reseksjoneringsbegjæringer.


Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning, med egen inngang.

Hage på bakkeplan med utgang fra stue er tilleggsdel til hoveddelen.


(3) For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.


Sameierbrøken er fastsatt etter hoveddelens bruksareal (BRA), eksklusive balkonger/terrasser og utvendige boder.


2-2 Fellesareal


(1) Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av bruksenheter med eventuelle tilleggsdeler med enerett til bruk, er fellesarealer.


3. RETTSLIG RÅDERETT


3-1 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner


(1) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme eierseksjonssameie.


Begrensningen gjelder ikke erverv ved ekspropriasjon, arv eller forskudd på arv til livsarving eller en kreditors erverv for å redde en fordring som er sikret med pant i seksjon.


3-2 Omsetning, pantsettelse, utleie


(1) Den enkelte seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.


3-3 Meldeplikt ved overdragelse og utleie


(1) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser.


Ved eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.


(2) Seksjonseier plikter å underrette sameiet skriftlig om utleie. Leiers navn må oppgis. Seksjonseier plikter å påse at leier forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, ordensregler, vedtak fattet av årsmøter og av styret.


4 FAKTISK RÅDERETT


4-1 Rett til bruk


(1) Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet. Seksjonseier har også rett til å bruke fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.


(2) Seksjonseier skal behandle bruksenheten og andre rom og annet areal tilliggende seksjonen med tilbørlig aktsomhet. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre seksjonseiere.


(3) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer og fellesanlegg uten godkjenning fra årsmøtet (styret).


Adgangen til og vilkår ved utførelse av slike arbeider er nærmere regulert i vedtektenes punkt 7 og 8

(4) Bruksenheten må bare nyttes i samsvar med formålet.


Endring av bruken fra boligformål til annet formål eller omvendt kan ikke foretas uten reseksjonering etter eierseksjonsloven § 21.


(5) Sameiermøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

  (1) Dyrehold er tillatt.


  (2) Regler for utøvelse av dyrehold er fastsatt i sameiets ordensregler


  5. PARKERING – KJØRING PÅ FELLESAREALENE


  5-1 Carporter/Parkeringsplasser


  (1) Sameiet har 44 carportplasser til fordeling blant seksjonseierne.


  (2) Sameiet har i tillegg 24 antall gjesteparkeringsplasser. Av disse er 4 plasser avsatt til personer med        

  nedsatt funksjonsevne.


  5-2. Generell regulering av kjøring og parkering


  (1) Trafikk og parkering på sameiets område skal foregå hensynsfullt og med forsiktighet, slik at det ikke oppstår fare eller sameiets seksjonseiere og beboere blir unødvendig forstyrret. Det er vedtatt fartsgrense på 6km/t innen området.


  (2) Parkering kan kun foretas på oppmerkede og tilviste plasser som er avsatt til dette formål.


  (3) Parkering må kun skje i medhold av den fordeling og den rett som følger av 5-3.


  (4) Parkeringsplassene og carportene utgjør en del av sameiets regulering av parkeringen på området,

  og skal etter sitt formål, bortsett fra ved seksjonseiers/beboers eventuelle kortere fravær, benyttes til

  henstillelse av kjøretøy.


  5-3 Organisering av parkeringsplassene

   

  (1) Carporter og bodene er en del av sameiets fellesareal. Alle seksjonseiere har bruksrett til en carport. Carporter er forhåndstildelt hver seksjon. Styret har, etter søknad fra en seksjonseier, rett til å endre den fastsatte bruksdeling av carporter. Endring/bytte av tildelt plass kan eksempel skyldes en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne eller installasjon av el-billader.


  (2) Parkeringsplasser utomhus er fellesareal og disponeres av sameiet i fellesskap og til gjesteparkering. Disse parkeringsplassene kan kun anvendes av registrerte kjøretøy som eies av eller besøker seksjonseier.


  5-4 Boder

  (1) Hver seksjon har blitt tildelt en bod (bruksreglement).

     

  (2) Nærmere regler for bruk av boder er fastsatt i ordensreglene.


  5-5 Behov for regulering - begrenset adgang til overdragelse og utleie


  (1) Utleie av carporter kan kun finne sted etter skriftlig samtykke fra styret.


  (2) Slik utleie kan bare skje til andre sameiere/beboere i seksjonssameiet. Utleie til personer eller selskaper utenfor sameiet er ikke tillatt.


  (3) Det samme gjelder utleie av sportsboder.  5-6 Kostnader og vedlikehold


  (1) Det er sameiet som har ansvaret for normalt vedlikehold og drift av carportanlegget.


  Driftskostnadene ligger inkludert i eierseksjonenes totale månedlige felleskostnader. Beløpene kan når som helst endres av styret, som for felleskostnader ellers.


  (2) Utstyr som monteres av hver enkelt seksjonseier i utdelt carportplass skal ikke være til ulempe fra tilstøtende oppstillingsplasser og må ikke monteres på en slik måte at materialene forringes. Nærmere regler om dette er fastsatt i punkt 7-2.


  5-7 Parkering for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne


  (1) En seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kan kreve at styret pålegger en seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte carport.


  (2) Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en carport i sameiet.


  (3) Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til.


  6. VEDLIKEHOLD


  6-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten.


  (1) Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter slikt som:

  (a) inventar

  (b) apparater, f.eks. brannslukningsapparat

  (c) utstyr som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker

  (d) skap, benker, innvendige dører med karmer

  (e) listverk, skillevegger, tapet

  (f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk

  (g) vegg-, gulv- og himlingsplater

  (h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring etter inntakssikring

  (i) vinduer og ytterdører

  (j) sin andel carport (innvendig, unntatt strøm)

  (k) ventilasjons-/varmeanlegg
  (l) vanntåkeanlegg og brannvarslingsutstyr


  (2) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  (3) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt ovenfor, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Seksjonseieren er likevel ansvarlig for utskifting av ødelagte vindusruter, med unntak av nødvendig utskifting av isolerglass


  (4) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på balkong/terrasse eller lignende som ligger til bruksenheten.


  (5) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.


  (6) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør og ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.


  (7) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.


  (8) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.


  (9) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.


  (10) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører andre seksjonseiere, jfr. eierseksjonsloven §34.


  6-2 Nærmere om grensesnitt - fellesinstallasjoner


  (1) Følgende grensesnitt er avtalt som fellesanlegg i sameiet.


  a) Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreningspunktene til de enkelte bruksenheter.


  b) ledninger for elektrisitet fram til bruksenhetens sikringsskap.


  c) tele/datanett fram til første tilknytningspunkt for bruksenheten.


  Det samme gjelder andre innretninger og installasjoner som skal tjene felles behov.


  6-3 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer


  (1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig vedlike. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jfr punkt 6-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.


  (2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiet vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.


  (3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av isolerglass og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.


  (4) Et sameie som ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt, skal erstatte tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jfr. eierseksjonsloven §35.


  6-4 Sameiets rett til adkomst for utførelse av vedlikehold, kontroll mv.


  (1) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i 6-3. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.


  6-5 Egenandel ved bruk av sameiets forsikring


  (1) I den grad sameiets forsikring kan benyttes til utbedring av skade som sameier har

  ansvaret for å utbedre (sameiers vedlikeholdsansvar), jfr særlig ovenfor punkt 6-1,

  dekker seksjonseier selv egenandelen  7. MODERNISERINGSTILTAK I BOLIG OG DENS TILHØRENDE ROM


  7-1 Seksjonseiers rett til å gjennomføre endringer (moderniseringstiltak) i selve boligen


  (1) Seksjonseier har rett til å foreta bygningsmessige ominnredninger og endringer i selve boligen dersom (på vilkår av at)

  a) tiltaket ikke påfører andre seksjoner/seksjonseiere skade eller ulempe på urimelige eller unødig

  måte.


  b) alt arbeid utføres forskriftsmessig og på en håndverksmessig forsvarlig måte.


  c) tiltaket ikke svekker den bygningsmessige konstruksjon


  d)  tiltaket ikke medføre endringer på eller ødeleggelse av felles ventilasjon, rør, ledninger eller andre lignende fellesinstallasjoner eller hindrer fremtidig vedlikehold eller utskiftning av slike jfr punkt 6 eller hindrer fremtidig fremføring av nye fellesinstallasjoner, jfr punkt 6.


  (2) Retten til å foretabygningsmessige ominnredninger og endringer av boligen omfatter ikke rett til å foreta endringer på bygningsdeler som sameiet har vedlikeholdsansvaret for.


  7-2 Seksjonseiers rett til å gjennomføre endringer (moderniseringstiltak) av tilhørende rom og annet areal som hører boligen til (terrasser, balkonger, boder, parkeringsplasser mv)

  (1) Seksjonseier kan ikke ombygge eller på annen måte endre boligens boder i kjeller og/eller på loft,

  balkonger, terrasser, utvendige boder o.l. (yte rom bygget og ment å være rom uten varig opphold),

  uten sameiets skriftlige forhåndssamtykke.


  Forbudet gjelder også endringer på en seksjons innvendige tilleggsarealer


  (2) Forbudet omfatter også innlemmelse av slikt areal som en del av boligens boareal.

  (3) Seksjonseiers vedlikeholdsplikt etter punkt 6-1 omfatter plikt til å vedlikeholde boligens tilhørende rom og annet areal som hører boligen til i opprinnelig stand.


  (4) Om samtykke til å gjennomføre moderniseringstak gis, skal det fastsettes vilkår.


  Det vil blant annet normalt bli stilt vilkår om


  a) at moderniseringstiltak ikke hindrer, vanskeliggjør, eller fordyrer sameiets fremtidige vedlikehold etter punkt 6-3.


  b) at fordelingsnøkkel og eventuell sameiebrøk endres om en seksjon får anledning til å øke størrelse på boligens areal, jfr punkt 2-1 (3) og 9.


  (5) Seksjonseier har rett til å montere utstyr i utdelt carportplass på vilkår av at slik montering


  a) ikke svekker den bygningsmessige konstruksjon eller medfører at materialene forringes.


  b) ikke medfører endringer på eller ødeleggelse av felles rør, ledninger eller andre lignende fellesinstallasjoner, eller hindrer fremtidige fremføring av eller utskiftning av slike.


  c) arbeidene gjennomføres på en slik måte at disse ikke er til urimelig eller unødig ulempe for sameiet øvrige beboere (tilstøtende oppstillingsplasser).


  d) seksjonseier må på egen kostnad fjerne det monterte dersom dette skulle være nødvendig i anledning sameiets vedlikehold eller modernisering av bygningene. På samme måte må seksjonseier på egen kostnad besørge eventuell remontering.


  (6) Særskilte regler:


  Sameiet har på de vilkår som følger gitt styret fullmakt til å godkjenne oppføring av:


  (a) Utbygging av platting skal maksimalt ha størrelse 5,5 meter ut fra kjøkkenvindu. Bredden skal maks være frem 

  til verandaens begynnelse. Evt. rekkverk skal være det samme som for verandaen.


  (b)Levegger mellom leilighetene skal være i tre. Disse skal ha en maks høyde på 1,9 meter. Det tilstrebes å ha samme levegg på samme husrekke.


  (c) Det er tillatt å montere markiser og screen på vindu, veranda og inngangsparti. Disse skal være i grånyanser.


  (d) Vedlikehold av Hardwood gulvbordene ved inngangsparti og på veranda står hver enkelt seksjonseier for selv. Fargen skal være i lys grånyanse. Treoljen skal være i henhold til leverandørens FDV-dokument.


  (e) Levegg mellom leilighetene på verandasiden i 2. etg. skal være i tre. Høyeste mål inne ved veggen skal være 

  120 cm over rekkverket. Leveggen skal skrås ned mot rekkverket i ytterkant.


  (f) Espalier over rekkverket på kortsiden av inngangspartiet kan tillates. Dette skal være i tre.


  (g) Brystning over rekkverk på veranda i 2. etg. tillates. Dette skal skal være i glass. Maks høyde 50 cm.


  (h) Innglassing av inngangspartiene i 1. og 2. etg., samt veranda i 1. etg. er tillatt.
  8. Endringer av bygning eller tomt (moderniseringstiltak)


  8-1     Endringer

  (1) En seksjonseier har ikke rett til å ombygge, påbygge, rive, forandre eller på annen måte endre bebyggelsen eller tomten uten sameiets skriftlige forhåndsamtykke, jfr eierseksjonsloven § 49. Forbudet omfatter også oppsett av innretninger på bygning eller eiendommen for øvrig inkludert fasader, så som oppsetting/montering paraboler eller andre antenner, varmepumper, sol/vindavskjerming, utvidelse av terrasse, innglassing, oppsetting/endring av utvendig skillevegg mellom terrasser, oppsetting av utvendig bod, etc.

  (2) Forbudet gjelder også endringer på en seksjons utvendige tilleggsarealer

  (3) Samtykke til å gjennomføre slike endringer som nevnt ovenfor, kan bare gis av årsmøtet, jfr lov om eierseksjoner § 49, med mindre årsmøtet i eget vedtak har gitt sameierne en generell tillatelse til tiltaket på nærmere fastsatte vilkår eller når styret har fått en begrenset fullmakt til å gi slike tillatelser.

  (4) Samtykke kan nektes på fritt grunnlag, med unntak av nødvendige tiltak grunnet en seksjonseiers nedsatte funksjonsevne jfr eierseksjonsloven 26, se punkt 8-4 nedenfor.


  8-2 Vilkår


  (1) Samtykke til å gjennomføre slike endringer gis i tilfelle på følgende vilkår:


  1. Når en seksjonseier har fått samtykke ved eget vedtak eller ved generelt samtykke får seksjonseier fullmakt fra sameiet til på egen kostnad og søke om eventuelle nødvendige offentlige tillatelser.

  Nødvendige tillatelser må foreligge før arbeid igangsettes.

  I den grad seksjonseier eller sameiet mottar pålegg fra offentlige myndigheter, elektrisitetsverk e.l i anledning utførte arbeider, må seksjonseier rette seg etter disse også om dette innebærer at bygningen må tilbakeføres i opprinnelig stand.

  1. Samtykket omfatter kun oppføring /endring i henhold til fremlagte tegninger.

  2. Arbeidene betales av seksjonseier.


  1. Alle direkte utgifter som sameiet får som et resultat av arbeidet, betales av seksjonseier.


  1. Med mindre annet er særlig avtalt, forplikter seksjonseier seg til på egen kostnad å sørge for forsvarlig vedlikehold, inklusiv reparasjon og utskiftning av tiltaket.

  Seksjonseier må erstatte all skade, herunder skade på sameiets bygninger, som har oppstått under eller som følge av arbeid utført av seksjonseier, dennes husstand, leier, håndverkere eller andre seksjonseier har gitt adgang til sameiet.


  Seksjonseier har videre ansvaret for alle bygningsmessige feil og mangler som måtte oppstå under eller som senere måtte oppstå som følge av arbeidene.  

  Seksjonseier plikter til enhver tid å rette seg etter de vedtak som fattes av årsmøtet og om nødvendig og på egen kostnad fjerne tiltaket.


  1. Seksjonseier må dekke alle merutgifter tiltaket måtte påføre sameiet ved vedlikeholdsarbeider som sameiet skal utføre etter punkt 6-4 , her under tilretteleggelse for adkomst.


  Seksjonseier aksepterer at denne kan bli pålagt på egen kostnad å fjerne hele eller deler av tiltaket dersom dette skulle være nødvendig i anledning sameiets vedlikehold eller modernisering av bygningene. Dersom hele eller deler av tiltaket fjernes som følge av slike arbeider må seksjonseier selv besørge oppsett av nytt tilsvarende dersom dette er ønskelig.


  Dette gjelder også de- og remontering av tiltak (installasjoner/utstyr) tidligere seksjonseiere har montert.


  1. Seksjonseier forplikter seg til gjøre moderniseringstiltak hun/han har utført og de

  vilkår som er knyttet til dette kjent for den hun/han måtte overdra seksjonen til.


  (2) Om samtykke til ombygninger og påbygninger av selve bruksenheten medfører at

  en seksjon får anledning til å øke størrelsen på boligens areal skal som hovedregel fordelingsnøkkel og eventuell sameiebrøk endres jfr punkt  2-1 (3) og 9.


  (3)      Årsmøtet kan fastsette tilleggsvilkår.


  8-3 Gjennomførte forandringer

  (1) Alle forandringer som seksjonseier eller tidligere seksjonseier har latt gjennomføre på

  eiendommen og/eller dens bygninger, med eller uten sameiets samtykke, er utført

  på seksjonseiers ansvar og risiko. Alt slikt arbeid skal være utført forskriftsmessig og

  håndverksmessig forsvarlig.


  (2) Ved gjennomføringen av slike arbeider har seksjonseier overtatt det fulle fremtidige ansvaret for både vedlikehold og nødvendig fremtidig utskiftning og modernisering av

  resultatet av disse arbeider.


  (3) For øvrig gjelder vilkår fastsatt i 6-2 ovenfor.


  8-4 Tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne


  (1) En seksjonseier som ønsker å gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmers nedsatte funksjonsevne må søke styret om tillatelse for oppføring av tiltaket.


  (2)  Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å godkjenne slike på de vilkår som følger av punkt 6-2 med følgende tilleggsvilkår:


            (1) Tiltaket skal gjennomføres på en måte som er minst mulig sjenerende for øvrige eiere.


            (2) Tiltaket skal fjernes av seksjonseier på dennes kostnad om behovet opphører med mindre

                  annet er særskilt avtalt


            (3) Tiltaket skal fjernes av seksjonseier på dennes kostnad når seksjonen overdras til ny eier.

                  med mindre annet er særskilt avtalt


  8-5 Ladepunkt for el-bil


  (1) Årsmøtet har gitt styret fullmakt til å godkjenne søknader fra seksjonseiere om å etablere ladepunkt for el-bil med følgende tilleggsvilkår:


  (2) Ladepunkt for el-bil skal bare monteres i carporter bestemt av styret.


  (3) Installasjon av ladepunkt skal utføres av autorisert firma og leverandør skal være sertifisert. Dette gjelder også ved nedmontering. Det er ikke tillatt med ladning fra husholdningsstikkontakt med eget/vanlig ladeutstyr.


  (4) Seksjonseier har vedlikeholdsansvaret for tiltaket fra der en har koplet seg til.


  (5) Seksjonseier har ansvaret for alle bygningsmessige feil (også inkludert brann) og mangler som måtte oppstå under eller som senere måtte oppstå som følge av monteringen av ladepunktet.


  (6) Direkte og for egen regning betaler seksjonseier:


  (a) Anskaffelse og montering av ladepunkt. Ladeboksen skal være av type Zaptec - ZapCharger Pro.


  (b) Strømforbruket betales etter faktisk forbruk.


  (c) Alle eventuelle offentlige skatter og avgifter som måtte bli pålagt av det offentlige.


  (7) Seksjonseier må på egen kostnad fjerne hele eller deler av tiltaket dersom dette skulle være

  nødvendig i anledning sameiets vedlikehold eller modernisering av bygningene. På samme måte må

  seksjonseier på egen kostnad besørge eventuell demontering.


  (8) Dersom tiltaket fjernes må seksjonseier på egen kostnad tilbakeføre bygningen i opprinnelig og forsvarlig stand.


  (9) Tiltaket eies av seksjonseier.


  (10) En seksjonseier som blir tildelt carport for montering av lader må inngå en avtale med sameiet.

  Avtalen skal definere ansvar og kostnader samt til enhver tid andre gjeldende opplysinger.


  (11) Hvis seksjonseier med godkjent tiltak selger bil, eller bytter til ikke-ladbar bil vil plassen bli

  merket som utildelt og åpen for ny tildeling ved behov.


  9. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSER


  9-1 Felleskostnader


  (1) Kostnader som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.


  (2) Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles likt mellom seksjonseierne, dog med de unntak som er beskrevet i bokstavene d) og e) nedenfor, som skal fordeles etter størrelsen på sameierbrøkene.


  Som felleskostnader anses blant annet:


       a) Kostnader til indre og ytre vedlikehold av fellesarealer, carporter samt de arealer som det

             etter pkt. 6-3 påligger sameiet å vedlikeholde.

  b)   Lys/oppvarming av fellesarealer.

  c)   Kostnader med forretningsførsel, revisjon og styrehonorar

  d)   Eiendomsforsikring.

  e)   Utvendig maling.


  (3) Tiltakskostnader ved å etablerer en felles elektrisk infratruktur for mulighet for ladeopplegg i carport betales som fastsatt i punkt 8-5.


  (4) Følgende kostnader er ikke en del av felleskostnadene, og betales av den enkelte seksjonseier:

  • Eiendomsskatt

  • Innboforsikring

  • Strømforbruk i egen seksjon

  • Kabel-TV og bredbånd utover grunnpakke


  9-2 Betaling av felleskostnader


  (1) Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt av styret eller seksjonseierne på årsmøtet, for å dekke sin andel av felleskostnadene.


  (2) Årsmøtet har vedtatt at akontobeløpet også kan dekke avsetning av midler til framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.


  9-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse


  (1) De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle vært betalt etter at det er kommet inne en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.


  9-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelse utad


  (1) Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.  10. Pålegg om salg og fravikelse - Mislighold

  10-1 Mislighold


  (1) Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

  10-2 Pålegg om salg


  (1) Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonslovens § 38. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.


  10-3 Fravikelse


  (1) Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.


  11.  Styret og dets vedtak

  11-1 Styret – sammensetning


  (1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av fra tre til fem styremedlemmer. Det kan velges opp til to varamedlemmer.


  (2) Funksjonstiden for styreleder og styremedlemmene er to år hvis ikke årsmøtet bestemmer noe annet. Varamedlemmer velges for ett år.  Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

  (3) Styret skal velges av årsmøtet med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.


  (4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget internt.


  Vederlag utbetales etterskuddsvis.

  11-2 Styremøter


  (1) Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.


  (2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styremøtet velge en møteleder.


  (3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.


  (4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.  11-3 Styrets oppgaver


  (1) Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.


  11-4 Styrets beslutningsmyndighet


  (1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som kan tas med vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.


  (2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.


  11-5 Inhabilitet

  (1) Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.


  11-6 Representasjon og fullmakt


  (1) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet på årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.


  (2) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.


  (3) Det velges minst to representanter til valgkomite.


  12. Årsmøtet


  12-1 Myndighet

  Årsmøtet har den øverste myndighet i sameiet.


  Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.


  12-2 Tidspunkt for årsmøtet

  Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet..


  Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.


  12-3 Innkalling til årsmøte

  Årsmøtet skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan ikke være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig varsel til forretningsføreren.


  Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.


  Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.


  Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 8-2, 1. avsnitt.


  12-4 Saker årsmøtet skal behandle

  Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.


  Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

  • behandle styrets årsberetning

  • behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår

  • velge styremedlemmer

  • behandle vederlag til styret


  Årsberetning regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelig i årsmøtet.

  Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

  12-5 Hvem kan delta på årsmøtet.

  Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.


  Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.


  En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva fullmektigen skal stemme.


  12-6 Møteledelse og protokoll.

  Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møteleder behøver ikke være seksjonseier.


  Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst en seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.


  12-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet.

  I årsmøtet har hver seksjon en (1) stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.


  12-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet.


  Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.


  Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om:


  1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går utover vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet.


  1. omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter.

  2. salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning.


  1. Samtykke til at formålet for en (1) eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt.


  1. samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven §20 annet ledd annet punktum.


  1. endring av vedtektene.


  12-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak.

  Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- og eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet.


  Hvis tiltakene etter forrige avsnitt fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.


  12-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere.

  Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om:


  1. salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen


  1. oppløsning av sameiet


  1. tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter


  1. tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.


  12-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder

  Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:


  1. at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike


  1. innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten over seksjonen


  1. innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene enn det som følger av punkt 5.


  12-12 Inhabilitet

  Ingen kan delta i en avstemning om:


  1. et søksmål mot en selv eller ens nærstående


  1. ens eget eller et nærstående ansvar overfor sameiet


  1. et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser.


  1. Pålegg eller krav etter eierseksjonslovens §38 og §39 som er rettet mot en selv eller ens nærstående.


  Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.


  13 Forholdet til eierseksjonsloven

  For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av

  16.06.2017 nr.65.