HUSORDENSREGLER
(Sist endret 04.03.2020)

Beboerne plikter å følge bestemmelsene i husordensreglene og er også ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til eierseksjonen. Den skal ikke brukes slik at det sjenerer andre. Husordensreglene skal sikre beboerne orden, ro og ikke minst hygge i hjemmet.

 1. Ervervsmessig musikk- og sangundervisning tillates bare etter innhentet samtykke fra naboer.
 2. Beboerne plikter å verne om plener, beplantning og andre ytre anlegg.
 3. Tiltak som oppstilling av flaggstenger, antenner, markiser, skilt og lignende må søkes styret og kun settes opp   etter godkjent søknad.
 4. Alle utvendige bygningsmessige arbeider samt oppsetting av hekk og levegger skal på forhånd forelegges          styret for godkjenning. Tilstøtende naboer skal informeres før søknad sendes til styret.
 5. Trafikk, parkering og lignende
 6.     A. CARPORTER
  (1) Carportene utgjør en del av sameiets regulering av parkeringen på området, og skal etter sitt formål benyttes        til henstillelse av motorkjøretøy.
  (2) Ingen seksjonseier, inklusive dennes husstandsmedlemmer eller andre brukere av boligen, kan inneha                  bruksrett til mer enn en carport. Jfr. dog pkt.(5).
  (3) Bruk av carporten må ikke være til sjenanse for de øvrige brukere eller være til hinder for seksjonseiernes            sedvanlige eller fremtidige bruk av eiendommen.
  (4) Seksjonseier plikter å rette seg etter de til enhver tid gjeldende ordensregler, instrukser og pålegg fra sameiet        vedrørende bruken av carportene.
  (5) Utleie er ikke tillatt uten styrets skriftlige samtykke. Utleie vil kun bli tillatt til andre seksjonseiere i sameiet,           hvor formålet er å utnytte parkeringsplassen best mulig.
  (6) El-biler og ladbare hybridbiler må ikke lades i carport uten at det er montert godkjent ladepunkt.
  B. KJØRING
  (1) Det må utvises den største forsiktighet ved kjøring på området.
  (2) Kjøring på gangveier er kun tillatt for nødvendig av- og påstigning og av- og pålasting.
       Maksimal tillatte hastighet på sameiets område er 6 km/t.
       Innkjøring av kjøretøy over 3500 kg er kun tillatt ved varetransport og flytting.
  (3) Det skal alltid være fri adkomst for utrykningskjøretøy.
  (4) Tomgangskjøring er ikke tillatt.
  C. PARKERING - CARPORT/GJESTEPARKERING
  (1) Parkering skal kun skje på oppmerkede/tilviste plasser inklusive carporter som er avsatt til dette formål.
  (2) Parkering utenfor oppmerket område så som snuplass, innkjørsler, foran innganger, i og ved gårdsplass, på            gangveier og på grøntanlegg eller lignende er ikke tillatt.
  (3) Sameiets gjesteparkeringsplasser er forbeholdt gjester, håndverkere eller andre besøkende til sameiets                  beboere eller sameiet selv.
  (4) Sameiets gjesteparkeringsplasser kan kun benyttes til parkering av registrert motorsykkel, personbil eller              varebil. Bilens lengde må ikke overstige fem -5- meter.
  (5) Det er ikke tillatt å oppta parkeringsplass for plassering av campingbil-/vogn, båter, tilhenger eller lignende            eller uregistrert kjøretøy.
  D. BRUK AV PARKERINGSPLASSENE
  (1) Biler og andre kjøretøy skal ikke vaskes utvendig, vedlikeholdes eller repareres på sameiets område.
 7. Kjæledyr  er tillatt.
 8. Utvendige blomsterkasser og løse gjenstander er ikke tillatt på rekkverk på balkonger i 2. etg.
 9. Brennende eller lett antennelig søppel må ikke kastes i søppelkonteiner. Beboerne plikter å sette seg inn i og     følge den avfallsordningen som til enhver tid er gjeldende.
 10. Beboerne er ansvarlig for at utvendig hus- og bodvegger ikke blir tilsølt eller beskadiget. Hver enkelt sørger       for utvendig renhold av sin del av boligen med tilhørende bodareal.
 11. Alle rom holdes såpass oppvarmet at vannet i rørledninger ikke fryser.
 12. Det er forbudt å benytte kullgrill, bålpanne og tennvæske på veranda og alle andre utearealer for øvrig. Gass-    og elektrisk grill kan benyttes, men med kontinuerlig overvåking. Styret oppfordrer alle til å ta hensyn til røyk    og vindretning for å unngå at naboer sjeneres unødig.
 13. Det er ikke tillatt å sykle på grøntarealet. Ski, aking, ballspill etc. må ikke skje så nært boligene at det er til      fare/ulempe for beboerne. Baller eller andre gjenstander må ikke sparkes eller kastes mot boligene, carporter    eller boder.
 14. Eiere av boligseksjoner i 1. etg. har eiendomsrett og vedlikeholdsplikt av det tinglyste grøntareal på                balkongsiden.
 15. Ved rengjøring av balkonger i 2. etg må beboer i 1. etg informeres i rimelig tid slik at gjenstander kan ryddes    vekk før vaskingen tar til. Tilgriset vaskevann som renner ned til beboer i første etasje må rengjøres av            beboer som forårsaket tilgrisingen, dersom annet ikke er avtalt mellom beboerne på forhånd.
 16. Beboerne plikter å holde nattero i sameiet. Vis særling hensyn dersom du er utendørs på nattestid og unngå    høylytt tale og musikk.
 17. Mulige henvendelser fra styret til beboerne ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme vis som                husordenens bestemmelser.
 18. Styret kan kreve dugnadspenger som tilbakeføres ved deltagelse på dugnad.
 19. Henvendelse til styret i anledning av husorden skjer skriftlig, enten ved brev eller e-post til                         gatutunet.bs@mittvbbl.no