Lading av el-biler - løsning ferdig installert

Moss Elektro er ferdig med å strekke strømledninger og installere ladepunkter til de 6 carportplassene i carportene foran Hus 2. Kostnaden pr. ladepunkt blir kr. 5.520,- som skal dekkes av den enkelte el-bileier som en engangsinnbetaling.

Innkjøp av ladeboks og montering av denne må bekostes fullt ut av den enkelte. Styret har vedtatt at sameiet skal gå for en ladeboks av typen Zaptec-ZapCharger pro hvor følgende er inkludert:

- Jordfeilbryter B

- Type2  strømuttak

- KWh undermålere

- Innebygget dedikert kurssikring for ladeuttaket.

Prisen for denne ladeboksen er kr. 19.750,- fra Moss Elektro ferdig montert. Eventuell bestilling kan skje til styret@gatu.no. Ladeboksen er el-bileierens eiendom, og kan/skal demonteres ved evt. flytting eller ikke lenger behov.

Det ble på det ekstraordinære årsmøtet vedtatt satser for forbruk (vedtektene §8-5 (7)b). Det betales en fast pris pr. mnd avhengig av batteriets størrelse:

a.       1-50   kWh     kr.      500,-

b.     51-75   kWh     kr.     750,-

c.      76-100 kWh     kr. 1.000,-

d.    101 >     KWh     kr. 1.010,- + kr. 10,- pr. kWh over.

Disse satsene er å betrakte som maksimumsatser og vil bli tatt opp til ny vurdering på neste årsmøte. Styret er av den oppfatning at hvis det faktiske forbruket kan dokumenteres å være mindre, så vil det etter en vurdering bli tilbakebetalt det som er for mye innbetalt. Det er ikke meningen at sameiet skal «tjene» på ordningen.